Összetartó nemzet

A Momentum új alapokra helyezi a magyarságpolitikát: kulturális, gazdasági és politikai hidakat építünk Magyarország és a határainkon túl élő magyarok között.

Kiemelten fontos számunkra a Magyarország határain túl élő magyarság, legyen szó akár a Kárpát-medencében élő külhoni magyarokról, akár az évtizedekkel ezelőtt vagy csak az elmúlt években távozottakról. A magyar nemzetet az ország határain belül élő, a külhoni és a diaszpórában élő magyarok közösen alkotják. Mindenkit a magyar nemzet tagjának tekintünk, aki magyarnak vallja magát, éljen bárhol a világban.

De sokat kell még tennünk azért, hogy igazán összetartó nemzetté váljunk, és együtt valóban beindítsuk Magyarországot. Az állami támogatásokat igazságosabban és átláthatóbban osztjuk ki. Olyan országot teremtünk, ahonnan nem kell elmenni, és ahová érdemes hazajönni, és teszünk azért, hogy a Kárpát-medencében élő honfitársaink a szülőföldjükön boldogulhassanak.

Mit tesz egy összetartó nemzetért a Momentum? Például:
 1. Nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli minisztert nevezünk ki.
 2. A kivándorolt magyaroknak biztosítjuk a levélben szavazás lehetőségét.
 3. A kivándorolt magyaroknak helyi nyelvoktatást és cserediákprogramot szervezünk.
 4. Az adó újabb 1%-át külhoni szervezeteknek is felajánlhatunk majd.
 5. Támogatásokkal ösztönözzük a külhoni magyar oktatás színvonalának emelését.
 6. A külhoni magyarok teljes választójogát egyéni választókerületekkel garantáljuk.
 7. Egyedi államkötvény-programot hirdetünk a magyar diaszpóráknak.
 8. Kiemelten kezeljük az európai kisebbségvédelmet, és támogatjuk a Minority SafePack kezdeményezést.
1.

Nemzet határok nélkül

A magyarságpolitikát a magyarországi politikai pártok gyakran belpolitikai haszonszerzésre használják, figyelmen kívül hagyva a határon túli magyarok érdekeit.

A Momentum elutasítja ezt a hozzáállást: magyarságpolitikáját elsősorban a külhoni közösségek véleményét figyelembe véve kívánja kialakítani.

A magyar nyelv és kultúra önmagában is érték, ezért fontosnak tartjuk a magyar nyelv és kultúra fejlesztését. Hiszünk abban, hogy határon túli közösségeink a teljes magyar kultúra fontos pillérei, és sajátos körülményeik között is biztosítható kulturális önazonosságuk megőrzése. A külhoni magyar közösségek nyelvi, kulturális és politikai jogainak érvényre juttatása ezért létfontosságú.

Magyarságpolitikánk célja a kisebbségi magyar közösségek fenntartása. Azonosságtudatuk megtartása mellett társadalmi mobilitásukat is biztosítani kell. Ennek alapfeltétele, hogy a külhoni magyarok minél nagyobb körében az anyanyelv hivatalos használata alapvető legyen. Fontos emellett, hogy saját maguk irányította, hatékony intézményrendszeri keretek működjenek közösségeikben. Ugyanígy lényeges a diaszpóra számára a szükséges javak biztosítása ahhoz, hogy kulturális önazonosságukat fenn tudják tartani.

Célunk emellett a külhoni magyar közösségekben rejlő lehetőségek kiaknázása is. Ezért arra törekszünk, hogy a külhoni magyarok a szülőföldjükön boldogulhassanak magyarságuk megőrzése mellett, miközben integrálódhatnak a magyar társadalmi, kulturális és gazdasági életbe is.

Magyarságpolitika, mint horizontális politika

A magyarságpolitikát nem hagyományos értelemben vett, elkülönült szakpolitikai területként kezeljük, hanem szempontrendszerként, ami megjelenik a kormányzás minden területén. A Momentumban fontosnak tartjuk, hogy a határon túli magyarok szempontjai érvényesüljenek minden olyan döntésben, amelynek hatásai érinthetik őket. Felismerjük, hogy a külhoni magyar közösségek érdekeinek képviselete akkor hatékony, ha a magyarságpolitikai szemléletmód nem csak egy államtitkárságban, hanem minden egyes minisztérium munkájában megjelenik. Éppen ezért a Momentum Magyarországán a magyarságpolitika nem önmagában álló szakterület, hanem integrált, horizontális szemléletmód.

 • Tárca nélküli miniszter felel a magyarságpolitikáért.
 • A külhoni magyarok érdekképviseletét is bevonjuk a döntésekbe.
Önálló tárca nélküli miniszter

A magyarságpolitikai intézményrendszer koordinálásáért, a magyarságpolitika, mint horizontális szemléletmód szakpolitikákon átívelő érvényre juttatásáért és a támogatáspolitika egészéért egy magyarságpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter felel majd. A magyarságpolitikai kormányzati intézmények a politikai államtitkárnak rendelődnek alá, aki közvetlenül a tárca nélküli miniszternek felel.

Állandó párbeszéd

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) szakbizottságait bevonjuk a vonatkozó döntésekbe.

Partnerség és képviselet

A magyar közösségek sokszínűségéhez hozzátartoznak a szabad politikai önszerveződésből fakadó eltérések. A Momentum kötelességének tartja, hogy minden demokratikus felhatalmazással bíró, a magyar kisebbségek érdekeit képviselő politikai erővel partneri kapcsolatot ápoljon. A Momentumnál tudjuk, hogy a külhoni közösségek mindennapi életét leginkább befolyásoló döntések nem Budapesten, hanem az illetékes állam hatalmi központjaiban születnek. Ennek megfelelően a mindenkori magyar kormányzat feladata nemzetközi szinten kiterjedt lobbitevékenység végzése, államközi szinten pedig a konstruktív érdekvédelem. A Momentum Magyarországán nem képzelhető el olyan, feltétel nélküli jó viszony a szomszéd államokkal, amelyért cserébe lekerülnek a napirendről a kisebbségi és nyelvi jogok.

 • Kibővítjük a MÁÉRT tagságát, egyeztetünk a határon túli szervezetekkel.
 • Lobbitevékenységet végzünk a külhoni magyarság helyzetének javításáért.
 • Segítjük a magyar intézményrendszerek integrációját.
Külhoni igények figyelembe vétele

Feladjuk a mindent Budapestnek alárendelő gondolkodást a külhoni magyarokkal való viszonyban. Több külhoni szereplőt vonunk be a magyarságpolitikai célokról folytatott diskurzusba, ebben a magyar kormány egyeztetői szerepet tölt be. A külhoni magyarok tényleges igényeit felmérve közösen alakítjuk ki a célokat, találjuk meg a beavatkozási pontokat és megoldásokat.

Teljes, demokratikus érdekképviselet

A MÁÉRT asztalánál helyet adunk minden olyan külhoni politikai szervezetnek, mely vállalja a helyi magyarok kisebbségi érdekeinek képviseletét, és ebben a minőségében országos, vagy – magyarlakta részeken – helyi szinten képviseleti pozícióra a választók érdemesnek találták. Emellett kialakítjuk a párbeszéden és kétirányú tudásmegosztáson alapuló együttműködés formális kereteit a külhoni magyar civil szervezetekkel és egyházakkal, így bevonva minden olyan szereplőt a magyarságpolitika alakításába, aki közvetlenül érintett abban.

Profi nemzetközi érdekképviselet

A külhoni közösségek érdekképviseleti szerveivel együttműködve kiterjedt lobbitevékenységet folytatunk az európai szervezeteknél az őshonos nemzeti kisebbségek jogi megerősítéséért. Amennyiben ezt a helyi magyar közösségek szükségesnek tartják, az autonómiatörekvéseket is támogatjuk. Elősegítjük az autonómiát kívánó régiók külföldi képviseletét. A szomszéd országokkal való kapcsolatban ismertetjük a magyar álláspontot. Ha szükséges, a konstruktív érdekvédelem talaján nyomást gyakorlunk a minél teljesebb egyenjogúság eléréséhez.

Hazahozott tudás
Autonómia Dél-Tirolban

Dél-Tirol jelenleg az autonóm régiók egyik iskolapéldája. Gazdag, szabad területnek ismerjük, pedig nem volt olyan rég, hogy az Olaszországban élő német anyanyelvűek nemhogy önrendelkezéssel nem bírtak, de a fasiszta rendszer alatt erős asszimilációs nyomásnak voltak kitéve, majd a második világháború után is erős ellenállásba ütköztek a törekvéseik. Olaszország és Ausztria kapcsolata elmérgesedett a régió ügye miatt, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek elé került a kérdés. Végül 1992-ben hosszú tárgyalások után megnyugtatóan rendeződött a helyzet. A dél-tiroli autonómia létrejötte nagy részben az osztrák fél határozott fellépésének köszönhető.

Jelenleg az egész régióban hivatalos olasz és német mellett a ladin nyelv is komoly jogokat élvez, a ladin többségű településeken a harmadik hivatalos nyelv. Dél-Tirol példája kifejezetten tanulságos a magyar kisebbségek és Magyarország számára, illetve élő példája annak, hogy állam viszonylag rövid idő alatt át tudja úgy formálni a nemzetképét, hogy abban virágozni tudjanak a kisebbségek.

Összefüggő, egységes intézményrendszer

A külhoni magyar közösségek intézményrendszerét olyan, határokon átívelő szerkezetben képzeljük el, ahol ezek az intézményrendszerek összekapcsolódnak és a magyarországihoz hasonló színvonalú szolgáltatásokat biztosítanak. Az intézményrendszer nyilvántartását és hozzáférhetőségét az interneten is elérhetővé tesszük egy-egy régió központi adatbankján keresztül.

Új generációs támogatáspolitika

A külhoni magyar közösség önszerveződését és kulturális életét segítő támogatások rendszerét új alapra kell helyezni. A jelenlegi rendszer átláthatatlan, utánkövetés nélküli, többcsatornás, és kijáráson alapszik. Magyarországi segítség nélkül a külhoni magyarok számára sokkal nehezebbé vagy lehetetlenné válik az eddigi kulturális élet, oktatás fenntartása, ezzel a közösségek létezése sodródik veszélybe. Ezért minden magyar érdeke, hogy a magyarországi támogatások a külhoni magyarok körében hatékonyan és meggondoltan legyenek elköltve.

Célunk olyan támogatási intézményrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a támogatási pénzek társadalmilag hatékony elköltését és utánkövetését.

 • Egyszerűsítjük és átláthatóvá tesszük a támogatáspolitikát.
 • Növeljük a támogatáspolitikára szánt összeget.
 • Ösztönözzük a többségi nemzettel való kapcsolattartást.
 • Kinyitjuk az SZJA 1%-át a határon túli szervezetek felé.
Igény alapú támogatások

Valós igényekre alapozott támogatási stratégiát állítunk fel. A külhoni magyar szervezeteket, szakértői műhelyeket arra kérjük fel, hogy a különböző intézményi alrendszerek számára készítsék el rövid– és középtávú fejlesztési terveiket. Ezeket a magyarországi ágazati szakmai szervezetek, szakértők bevonásával lehetőség szerint a magyarországi támogatási rendszer részévé alakítjuk.

Kiszámítható támogatási rendszer

Minden évben a magyar GDP legalább 0,2%-át fordítjuk a határon túli magyarság támogatására. Középtávú célunk e támogatási összeg emelése a GDP 0,4%-ára. Kiszámíthatóvá tesszük a határon túli szervezetek számára nyújtott támogatásokat. Összegyűjtjük és nyilvánossá tesszük azon oktatási intézmények listáját, amik tevékenységük miatt minden évben normatív támogatásban részesülnek. A nem normatív támogatásokat minden esetben pályáztatás útján osztjuk ki, előre meghatározott keretösszeggel, célzott beavatkozási területekre bontva, anonim, szakmai értékeléssel.

Előválogatás és együttműködés

A pályázati rendszerben meghatározó szerepe lenne az adott régióban élő közösség intézményességét képviselő előkuratóriumoknak. A különböző intézménytípusok támogatási keretét központilag szétválasztjuk és a külön kezeljük a nemzeti jelentőségű intézmények, a gazdasági és önkormányzati, a médiával kapcsolatos és könyvkiadási, valamint az egyesületi, oktatási, egyházi, közművelődési és tudományos támogatásokat. Utóbbiak együttműködését a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalához hasonlóan, annak tapasztalatait felhasználva valósítjuk meg.

A támogatások pályáztatását (az említett előkuratóriumok mellett) egy felelős, szakmai alapon működő intézménnyel, a Bethlen Gábor Alappal végeztetjük el. A kiírt pályázatokat, a megítélt támogatások összegét, céljait és az elbírálás szempontjait átláthatóvá, nyilvánossá és ellenőrizhetővé tesszük.

Átlátható intézményrendszer és támogatások

Egyszerűsítjük és átláthatóbbá tesszük a támogatáspolitikai intézményrendszert. A támogatási rendszert függetlenítjük a személyes vagy pártpolitikai érdekektől, és az Országgyűlés által számoltatjuk el. Átfogó utánkövetési és ellenőrzési rendszert alakítunk ki, és felméréseket készíttetünk a támogatások felhasználásának hatásairól. A támogatási rendszert folyamatosan arányosítjuk a megszerzett tapasztalatok alapján. Támogatáspolitikánkban nem az infrastruktúra-fejlesztés, hanem a tudásbevitel az elsődleges: célunk a humán erőforrások fejlesztése, az intézményműködtetés hatékonyságának növelése, az oktatás minőségének javítása.

„A határontúli magyarság helyzetének tisztességes képviseletére lenne szükség. Ne váljanak mindig csak valamelyik oldal eszközévé.”
–– egy hölgy Budapestről (inditsukbe.hu)
Partnerség a szomszédos országokkal

A magyar kisebbségek ügye szomszédainkkal közös ügyünk, ezért olyan kisebbségi támogatási rendszer kialakítására törekszünk, amit részben velük közösen tartanánk fenn. Ezt EU-s pénzek bevonásával, határ menti projektek megvalósításával, és a támogatások közös koordinálásával érnénk el. A jelenleg nem működő határ menti programok működését felülvizsgáljuk, szakmai oldalukat megerősítjük.

Nyitás a többségi társadalom felé

Támogatjuk a magyar kisebbségi közösségek kulturális javainak, közéleti híreinek internetes megjelenítését az adott ország többségi nyelvén. Ösztönözzük a fordítói programokat, a magyar kultúra szomszédos országok többségi nyelvén történő népszerűsítését.

Önkéntes támogatások rendszere

A SZJA civil szervezeteknek és egyházaknak felajánlható 1%-ai mellett egy harmadik 1%-ot teszünk felajánlhatóvá, többek között határon túli szervezetek számára. Az adófizetők a Bethlen Gábor Alap által közzétett és az adóbevalláshoz csatolt listáról választhatnak a szomszédos országok magyarlakta régióiban a magyar kisebbséggel foglalkozó civil szervezetek közül. A választott szervezetnek a Bethlen Gábor Alap az adó 1%-os felajánlásokból befolyt összeget továbbutalja.

Állampolgárság és szavazati jog

A külhoni magyarok a magyar nemzet részei. Trianon után a külhoni magyarok akaratuk ellenére vesztették el magyar állampolgárságukat. Helyes iránynak tartjuk, hogy ezt az elvesztett állampolgárságot minden külhoni magyar visszakaphassa, aki szeretné. Minden magyar állampolgárt egyenlő szavazati jog illet meg.

 • Egyenlővé tesszük a szavazójogot.
 • Megőrizzük a kettős állampolgárság intézményét.
Választójogi reform

Minden magyar állampolgár számára lehetővé tesszük a levélben szavazást.

A külhoni magyarok számára külön választókörzeteket hozunk létre, így a listás szavazat mellett egyéni szavazathoz juttatjuk a határon túli magyarokat.

Kettős állampolgárság

Az egyszerűsített honosítási eljárás lehetőségének fenntartása mellett kivizsgáljuk a visszaéléseket. Párbeszédet kezdeményezünk Szlovákiával és Ukrajnával abból a célból, hogy a kettős állampolgárság lehetőségével élő magyarokat ne sújtsák retorziókkal.

Oktatás és magyar nyelv

A kisebbségben élő magyarok számára a magyar identitás megőrzésének kulcsa a magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás. A magyar szülőknek meg kell adni az esélyt, hogy gyermekeiket megtarthassák a magyar nyelvű intézményrendszeren belül. Minden külhoni, magyar kötődésű gyermek számára biztosítjuk a magyar nyelven való tanulás lehetőségének feltételeit.

 • Elősegítjük az oktatáspolitikai intézmények fejlesztését, az oktatásban való részvételt.
 • Lépéseket teszünk, hogy a magyar kötődésű gyermekek magyar nyelvű oktatása biztosítva legyen.
 • Kibővítjük a regionális nyelvi kutatóközpontokat.
 • Támogatjuk a Minority Safepack kezdeményezést.
Oktatásfejlesztés és továbbképzés

A négy legnagyobb kisebbségi magyar közösség számára létrehozunk egy-egy oktatáskutató- és tanári továbbképzési központot, az adott országok szakmai szervezeteivel együttműködve. Az oktatáskutató központok az iskolai teljesítménymérésben, oktatásmódszertanban lehetnek irányadók. A továbbképző központok pedig a speciális kisebbségi oktatási feladatokra készíthetnek fel, és a ma is meglévő helyi magyar oktatási rendszert segíthetik.

Átfogó támogatás a befogadó oktatásért

Megreformáljuk a magyar iskolákba íratott gyerekek után folyósított támogatás rendszerét, hogy ne csak a család, hanem az iskola és a tanárok is ösztönzést kapjanak a magyar nyelvű képzés fenntartására. A magyar oktatási intézményekben tanuló diákokat tankönyvtámogatásban és étkezési támogatásban részesítjük. A magyarok lakta elmaradott térségekben, ahol az iskolai étkeztetés hiányzik, ezt külön programmal pótoljuk. Külön támogatási keretet hozunk létre az iskolai infrastruktúra-fejlesztésekre. Hatékony felzárkóztató- és tanodaprogramokat indítunk annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az általános iskolai lemorzsolódás és minél többen juthassanak el színvonalas középiskolákba. Segítjük a kollégiumok kialakítását. Támogatjuk a magyar kötődésű romák iskolai integrációjának programját.

Oktatás a szórványban

Ahol nincs elég gyerek egy magyar nyelvű iskola fenntartására, ott buszoztatással vagy hétvégi iskolákkal oldanánk meg az oktatást. Ezt kiegészítve e-learning és digitális tananyagokat, képzéseket, ismeretterjesztő anyagokat teszünk elérhetővé a külhoni gyerekek számára, hogy a 21. század elvárásainak megfelelően a távoktatás lehetőségével is élhessenek.

Minden irányba határtalanul

Erősítjük a partneri kapcsolatokat a külhoni és magyar iskolák között. A Határtalanul programot kiterjesztjük a határon túli magyar diákokra is abból a célból, hogy ők is állami támogatással jöhessenek Magyarországra osztálykirándulások keretében.

Nyelvtervezés és fordítóképzés

A meglévő regionális nyelvi központokat (Termini Kutatóhálózat) a nyelvtervezés érdekében a szakmai igényeknek megfelelően kibővítjük és működésüket biztosítjuk. Az egyes országokban a már működő szótár-, fordítási-, anyanyelvet népszerűsítő, a nyelvi tájképet alakító programokat támogatjuk, ahogy a fordító-tolmács képzést is.

Európai kisebbségvédelmi keretek

Támogatjuk a Minority Safepack (Mentőcsomag a kisebbségek számára) európai kezdeményezést. Ennek célja, hogy EU-s szinten garantálják az Unióban élő, nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogait.

Gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztés

A külhoni magyar közösségekben visszatérő probléma, hogy a közösség településein a környező régiónál gyengébb a gazdaság, rosszabb az infrastruktúra. Ez erősíti az elvándorlást mind a tömbmagyar-, mind a szórványvidékekről. A szülőföldön való boldogulás érdekében célunk a helyi gazdaság fejlesztése. A jelenlegi, külhoniakat célzó pályázatokból hiányzik a stratégia, a közgazdaságtani alapokra helyezett tervszerűség, az elszámoltathatóság és a politikai befolyásszerzés ellen beépített mechanizmusok.

 • Ellenőrizhető pályázati és utánkövetési rendszert indítunk el.
 • Támogatjuk a határon túli KKV-kat.
 • Az infrastruktúra-fejlesztésnél figyelembe vesszük a határ menti régiókat.
Átlátható támogatások, nyomonkövetés

Felszámoljuk a támogatások kiszámíthatatlan kiosztási rendszerét. A vállalkozások számára kiutalt hitelek és pályázatok köré nyomonkövetési rendszert építünk. A hatékonyság és a visszafizetés esélyeinek növelése érdekében a projekteket képzésekhez, tudástranszferhez csatoljuk. Elősegítjük a helyi csoportosulások, vállalkozók és civil szervezetek együttműködését, kapcsolatépítését. A határokon átnyúló befektetéseket KKV tanácsadási szolgáltatásokkal egészítjük ki. Kedvezményes hitelkonstrukciókat teszünk elérhetővé a határon túli KKV-knak, szigorú banki ellenőrzéssel.

Regionális támogatások és összefogás

A szomszédos országokkal közösen támogatási programot dolgozunk ki az elmaradottabb magyarlakta régiók felzárkóztatására, elsősorban munkahelyteremtés céljával. Az Európai Területi Együttműködés (ETE) forrásait célzottan gazdaságfejlesztésre használjuk fel. A regionális támogatások rendszere egyszerre javítja a szomszédokkal való viszonyt, a gazdasági helyzetet és a magyar közösség helyzetét.

„A nemzetközi közlekedés (esetemben Szerbiába) borzalmas; határon hosszas várakozás, tömegközlekedéssel az összeköttetés minimális és drága.”
–– egy vajdasági egyetemista srác (inditsukbe.hu)
infrastruktúra-fejlesztés

Az infrastruktúra-fejlesztéseket térségi szinten hangoljuk össze. Támogatjuk a határon átívelő vasúti pályafelújításokat és menetrendbővítéseket, illetve új pályaszakaszok építését. Igény szerint egyszerűbbé tesszük a határforgalmat új határátkelők létesítésével.

2.

Diaszpórapolitika

A nyugat-európai munkavállalókat is beszámítva több mint két és fél millió magát magyarnak, vagy magyar származásúnak valló honfitársunk él a Kárpát-medencén kívül. Lassan mindenkinek van olyan családtagja, barátja, aki külföldön tanul vagy dolgozik.

Mindeközben a magyar társadalom elöregedése és a népességfogyás üteme nem lassul. Olyan országot kell teremtenünk, ahonnan nem érdemes elmenni, és ahová érdemes visszajönni.

Nem a kivándorlás a probléma; a külföldön megszerzett tudással hazatérők nagyban hozzá tudnának járulni az ország fellendítéséhez. Az a gond, ha a külföldön tanuló vagy dolgozó magyarok soha nem jönnek vissza. Ha ők vagy gyermekeik elvesztik a kapcsolatot Magyarországgal, ha elvesztik magyar öntudatukat.

A magyarságnak alkalmazkodnia kell a kialakult helyzethez: valódi világnemzetté kell válnunk. Le kell tennünk egy olyan diaszpóra-stratégia alapjait, mely megfelel a 21. század követelményeinek.

A Bethlen Gábor Alapon keresztül nyújtott támogatásokat fenn kell tartani, de a jelenlegi támogatási rendszerből hiányzik a stratégiai gondolkodás, ezért át kell alakítani. A támogatásoknak minél hatékonyabban támogatnia kell a magyar kultúra, a nemzethez fűződő kapcsolatok, és a magyar nyelv megőrzését.

Stratégia a diaszpóráért, a diaszpórával

Meg kell ismernünk a külföldön élő magyarok igényeit, és közösen kell kialakítanunk Magyarország diaszpórastratégiáját.

 • A támogatásokat a diaszpóra igényei szerint alakítjuk ki.
 • Segítjük a diaszpóra kulturális örökségének megőrzését.
Diaszpórakutatás, igényfelmérés

Átfogó kutatásokat kell végezni a diaszpórában élő magyarokról. A magyar diaszpóra nagyon sokszínű: legalább három kontinensen élnek jelentős számban magyarok, Európa mellett Észak- és Dél-Amerika országaiban találhatók olyan erős közösségek, amelyek aktívan igyekeznek fenntartani a magyar kötődésüket. Ezeket a diaszpórákat és az aktív szervezeteiket össze kell gyűjteni és felmérni. A támogatást a helyzetük, kihívásaik és erősségeik pontos felmérésére kell építeni, hogy a lehető leghatékonyabb segítséget tudjuk nyújtani. Meg kell hallgatni a közösség igényeit, a diaszpórával kapcsolatban is elvünk, hogy a helyiek ismerik a legjobban a saját helyzetüket.

Rejtőző kincs: a magyar diaszpóra kulturális öröksége

A kutatások alapján felállítjuk a diaszpóra támogatási stratégiáját, különös hangsúlyt fektetve a nyelvoktatásra, a kulturális programokra (néptánc, gasztronómia, népzene, irodalom, stb.) és az anyaországgal való kapcsolatok kiépítésére és megerősítésére (cserediák programok, látogatások, kulturális csoportok fellépései Magyarországon és külföldön). A nyugati magyarság kulturális öröksége nemzetközi érték; lehetőség szerint az intenzív közösségi élettel bíró helyeken kell azokat megőrizni.

Elérhető magyar kultúra a Kárpát-medencén kívül is

A megalapozó kutatások támogatása mellett van néhány olyan beavatkozási pont, amin keresztül rövid távon erősíteni lehet a külföldön élő magyarok kötődését a magyar nemzethez.

 • Lehetőséget biztosítunk a Magyarországgal való intenzív kapcsolattartásra.
 • Igény szerint hétvégi iskolákat hozunk létre.
A magyar kultúra ápolása és népszerűsítése

Kiszélesítjük a magyar kulturális központok hálózatát. A központok irányítását a diaszpóra tagjainak kell végezniük, a szabad programszervezés lehetőségének biztosítása érdekében. Az anyaországi politikai ráhatás lehetőségét ki kell védeni.

Újra biztosítjuk a Collegium Hungaricumok intézményi önállóságát.

Erősebb kapcsolat Magyarországgal

Cserediák-programokat indítunk a fiatalabb korosztálynak. Forrásokat biztosítunk gyermekprogramok szervezésére, hagyományőrző (néptánc, népzene, stb.) csoportok utaztatására Magyarországról, Magyarországra, és harmadik országokba. A külföldön munkát vállaló magyarok gyerekei számára igény szerint hétvégi iskolákat hozunk létre. Lehetőség szerint az adott ország iskolarendszerében magyar állami támogatással anyanyelvi tanárokat alkalmazunk.

Elérhető magyar közigazgatás – Magyarországtól távol is

Meg kell teremtenünk a lehetőséget, hogy minden jelentősebb magyar közösség számára elérhető távolságban legyen magyar külképviselet.

 • Egyszerűsítjük az ügyintézést külföldön és belföldön.
 • Fejlesztjük az e-közigazgatást.
Rugalmas ügyintézés külföldön és itthon

A magyar munkavállalókat segítendő bővítjük a konzulátusok és munkatársaik számát, a térségben élő magyarok számarányának megfelelően. A diaszpóra és a külföldön ideiglenesen munkát vállalók és magyar állampolgárok Magyarországra költözését, a magyar társadalomba való (vissza)települését megkönnyítjük. Rugalmasabbá tesszük az előbbiekkel kapcsolatos ügyintézést.

Internetes közigazgatás

Fejlesztjük a külföldről is elérhető e-közigazgatás rendszerét. Célunk, hogy középtávon a lehető legtöbb ügyet digitálisan lehessen elvégezni, bárhol a világban.

Gazdasági kapcsolatok erősítése

A kivándorolt magyarokat be kell kapcsolnunk Magyarország gazdasági vérkeringésébe.

 • Erősítjük a diaszpóra gazdasági kapcsolatait Magyarországgal.
Aktív hálózatépítés

Gazdasági fórumokat szervezünk, melyeken a külföldön élő magyar vállalkozók megismerkedhetnek magyar befektetési lehetőségekkel, kapcsolatokat építhetnek ki egymással és a magyar üzleti élettel.

Diaszpórakötvények

Indiai és izraeli mintára diaszpórakötvényeket vezetünk be, amivel a magyar gazdasági fejlődés támogatásába kívánjuk bevonni a kivándorolt magyarokat.

Magyar nyelvoktatás a diaszpóra gyermekeinek

Kiemelten fontosnak tartjuk a kint született gyermekeknek megteremteni a lehetőséget a magyar nyelv elsajátítására.

 • Elősegítjük a magyar oktatás és kultúra külföldi megjelenítését.
Diaszpóra és magyar nyelv

A diaszpóracsoportokat támogatjuk anyanyelvi képzések létrehozásában és működtetésében: magyartanárokat alkalmazunk nyelvórák tartására és a magyar nyelv népszerűsítésére. Elősegítjük az e-learning felületek használatát a magyar nyelv tanulására. Támogatjuk a magyar nyelvet tanuló magyarok és külföldiek Magyarországra utazását. Biztosítjuk a Balassi Intézet intézményi önállóságát.

Önfenntartó közösségek

Hosszabb távon cél, hogy a helyi közösség is eljusson egy olyan szintre, ahol lehetőség szerint önmaga is fent tud tartani programokat, és ne váljon teljesen függővé a mindenkori magyar kormánytól.

Tudásmegosztás

A külföldön tanuló és dolgozó magyarok óriási tudást halmoztak fel, ezt hatalmas értéknek tartjuk. Magyarország sikeréhez nagy mértékben járulhat hozzá a kivándorolt magyarok tapasztalatainak és tudásának megismerése.

 • Összegyűjtjük és megőrizzük a diaszpóra kulturális értékeit.
 • Létrehozunk egy központi kisebbségkutató intézetet.
Tudásközpontok létrehozása

Kialakítjuk azokat a szakmai és közösségi fórumokat, ahol a külföldön megszerzett szakmai és személyes tapasztalatokat megoszthatják a diaszpóra tagjai. Amerikában és Nyugat-Európában a legnépesebb és hosszú távon életképes magyar központokban a közép-európaiakhoz hasonló adatbankot és dokumentációs kutatóközpontok létrehozását és működését támogatjuk. Digitális másolatokat hozunk létre a helyi iratokról, anyagokról és javakról, amiket kutathatóvá teszünk.

Kisebbségkutatás és válaszok

Központi kisebbségkutató intézetet hozunk létre, ami egyszerre foglalkozhat a magyarság helyzetéből adódó kihívások kezelésével, a diaszpórával, a kiköltözéssel. Az intézet feladata a kisebbségi érdekérvényesítés külföldi példáinak vizsgálata is. Ezzel elősegíthetik a jövő kihívásainak kezelését is.

Csatlakozz, támogass, kapcsolat, kövess minket

Csatlakozz

Csatlakozz a Momentumhoz, tegyünk közösen az országért!

Csatlakozok
Az oldal sütiket használ. Bővebb információt az adatvédelmi tájékoztatóban találsz. +